Koźmiński Summer Camp
16-20.09.2019

Regulamin obozu letniego ALK Żabinki 16-20.09.2019 organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie

§ 1
1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu adaptacyjnego ALK Żabinki 2019, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków.
2. Organizatorem obozu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 57/59,  zwana dalej „Organizatorem”.
3. Obóz rozpoczyna się w dniu 16.09.2019 i kończy w dniu 20.09.2019. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia obozu.
§ 2
1. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być jedynie osoby wskazane przez Organizatora.
2. Na Uczestniku spoczywa obowiązek meldunku na podstawie okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i oświadcza, że jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialność za swoje postępowanie.
4. Uczestnik ma obowiązek kulturalnego i nienagannego zachowania wobec kadry oraz innych uczestników,  utrzymywania porządku i ładu w swoim pokoju. Uczestnika obowiązuje absolutny zakaz stosowania przemocy i agresji.
5.Uczestnik ma obowiązek z wyprzedzeniem zgłosić Organizatorowi wcześniejsze zakończenie pobytu na obozie.  Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.
§ 3
1. Obozem kieruje Kierownik obozu i jest on uprawniony do podejmowania jednoosobowo decyzji we wszystkich  sprawach objętych niniejszym regulaminem i w innych sprawach dotyczących obozu i jego Uczestników.
2. W trakcie trwania obozu, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora, Kierownika obozu, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa.
§ 4
1. Poprzez swój udział w obozie Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia  umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu.
2. Zajęcia programowe dla Uczestników obozu są obowiązkowe. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w  przynajmniej dwóch zajęciach dziennie (dwóch sportowych lub sportowych i edukacyjnych).
2. Brak obecności na jednych zajęciach skutkuje udzieleniem nagany z ostrzeżeniem wydalenia obozu, brak  obecności na drugich zajęciach skutkuje wydaleniem z obozu.
§ 5
1. Naruszenie niniejszego regulaminu, nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności:
    1) niestosowanie się do poleceń Kierownika obozu, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa,
    2) zakłócanie ciszy nocnej,
    3) nadużywanie alkoholu,
    4) stosowanie narkotyków i innych środków odurzających,
    5) inne zachowania nieobyczajne,
    6) zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania przez Kierownika obozu  środków dyscyplinujących.
2. Do środków dyscyplinujących, o których mowa w ust.1 należą:
    1) powiadomienie rodziców uczestnika o jego zachowaniu;
    2) powiadomienie władz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie o zachowaniu Uczestnika;
    3) nagana z ostrzeżeniem wydalenia obozu;
    4) wydalenie z obozu.
3. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo  Kierownik obozu.
4. Kierownik obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących  łącznie.
5. W szczególności surowo karane – wydaleniem z obozu – będzie nadużywanie alkoholu i zakłócanie ciszy nocnej. W uzasadnionych przypadkach o zaistniałym nagannym zachowaniu Uczestnika zostają poinformowane organy ścigania.
6. Uczestnik wydalony z obozu zobowiązany jest do opuszczenia obozu nie później  niż w ciągu 5 godzin od momentu ogłoszenia decyzji  o ukaraniu.  
7. Niezależnie od środków dyscyplinujących, o których mowa w ust.2 Władze Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i pozostałe uprawnione organy mogą za naganne  zachowanie Uczestnika obozu zastosować wobec  niego kary  wynikające z Regulaminu Studiów, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i innych aktów prawnych.
§ 6
1. Uczestnicy są zobowiązani do zdania zajmowanych pokoi  ostatniego dnia obozu w stanie nienagannym.
2. Uczestnik jest odpowiedzialny materialnie za sprzęt kwaterunkowy, sportowy i szkoleniowy z którego korzysta. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub innej szkody Uczestnik zobowiązany jest do jej naprawienia. Dotyczy to wszelkich szkód. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik obozu i ustala wysokość  kwoty, którą wnosi Uczestnik  obozu na naprawienie szkody.
3. Na okres pobytu pobierana jest od Uczestnika zwrotna kaucja w wysokości 100 PLN od osoby.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na obozie.
5. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania uczestnika w trakcie obozu.
6. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.
7. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników w trakcie obozu.
§ 7
1. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za obóz bądź części tych opłat w przypadku nie wyjechania  na obóz lub niepełnego udziału w obozie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 5.
2. Uczestnik wydalony z obozu wraca na własnych koszt. Uczestnikowi wydalonemu z obozu nie przysługuje zwrot opłat za pozostałą część pobytu.
3.  Rezygnacja z udziału w obozie powinna być złożona w formie pisemnej przed datą rozpoczęcia obozu. W  przypadku złożenia rezygnacji z obozu Uczestnikowi potrąca się:
1)    w terminie do 20 dni od daty wyjazdu - 50% ceny imprezy,
2)    w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem wyjazdu - 90% ceny imprezy.
4. W sytuacjach, w których wyjazd Uczestnika jest uniemożliwiony z nagłych przyczyn zdrowotnych, dopuszcza się  odstępstwa od zasad określonych w ust.1 i 2 pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie przed rozpoczęciem  obozu i niezwłocznego złożenia zaświadczeń lekarskich dokumentujących przyczynę uniemożliwiającą wyjazd.
5. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący Uczestnik znajdzie na to  miejsce innego uczestnika.
§ 8
Wszelkie kwestie objęte niniejszym regulaminem oraz sprawy dotyczące obozu i jego uczestników, nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator lub Kierownik obozu.
§ 9
Obowiązuje zakaz opuszczania obiektu bez zgody Kierownika obozu.


Nasi
Partnerzy