Koźmiński Summer Camp
16-20.09.2024

Regulamin obozu letniego Kozminski Summer Camp 16-20.09.2024 organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie

§ 1
1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu adaptacyjnego Kozminski Summer Camp 2024, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków.
2. Organizatorem obozu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 57/59,  zwana dalej „Organizatorem”.
3. Obóz rozpoczyna się w dniu 16.09.2024 i kończy w dniu 20.09.2024. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia obozu.
§ 2
1. 1. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być jedynie osoby wskazane przez Organizatora – nowo przyjęci studenci
2. Na Uczestniku spoczywa obowiązek meldunku na podstawie okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i oświadcza, że jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialność za swoje postępowanie.
4. Uczestnik ma obowiązek kulturalnego i nienagannego zachowania wobec kadry oraz innych uczestników,  utrzymywania porządku i ładu w swoim pokoju. Uczestnika obowiązuje absolutny zakaz stosowania przemocy i agresji.
5.Uczestnik ma obowiązek z wyprzedzeniem zgłosić Organizatorowi wcześniejsze zakończenie pobytu na obozie.  Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.
§ 3
1. Obozem kieruje Kierownik obozu i jest on uprawniony do podejmowania jednoosobowo decyzji we wszystkich  sprawach objętych niniejszym regulaminem i w innych sprawach dotyczących obozu i jego Uczestników.
2. W trakcie trwania obozu, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora, Kierownika obozu, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa.
§ 4
1. Poprzez swój udział w obozie Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia  umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu.
2. Zajęcia programowe dla Uczestników obozu są obowiązkowe. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w  przynajmniej dwóch zajęciach dziennie (dwóch sportowych lub sportowych i edukacyjnych).
2. Brak obecności na jednych zajęciach skutkuje udzieleniem nagany z ostrzeżeniem wydalenia obozu, brak  obecności na drugich zajęciach skutkuje wydaleniem z obozu.
§ 5
1. Naruszenie niniejszego regulaminu, nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności:
    1) niestosowanie się do poleceń Kierownika obozu, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa,
    2) zakłócanie ciszy nocnej,
    3) nadużywanie alkoholu,
    4) stosowanie narkotyków i innych środków odurzających,
    5) inne zachowania nieobyczajne,
    6) zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania przez Kierownika obozu  środków dyscyplinujących.
2. Do środków dyscyplinujących, o których mowa w ust.1 należą:
    1) powiadomienie rodziców uczestnika o jego zachowaniu;
    2) powiadomienie władz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie o zachowaniu Uczestnika;
    3) nagana z ostrzeżeniem wydalenia z obozu;
    4) wydalenie z obozu.
3. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo  Kierownik obozu.
4. Kierownik obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących  łącznie.
5. W szczególności surowo karane – wydaleniem z obozu – będzie nadużywanie alkoholu i zakłócanie ciszy nocnej. W uzasadnionych przypadkach o zaistniałym nagannym zachowaniu Uczestnika zostają poinformowane organy ścigania.
6. Uczestnik wydalony z obozu zobowiązany jest do opuszczenia obozu nie później  niż w ciągu 5 godzin od momentu ogłoszenia decyzji  o ukaraniu.  
7. Niezależnie od środków dyscyplinujących, o których mowa w ust.2 Władze Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i pozostałe uprawnione organy mogą za naganne  zachowanie Uczestnika obozu zastosować wobec  niego kary  wynikające z Regulaminu Studiów, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i innych aktów prawnych.
§ 6
1. Uczestnicy są zobowiązani do zdania zajmowanych pokoi  ostatniego dnia obozu w stanie nienagannym.
2. Uczestnik jest odpowiedzialny materialnie za sprzęt kwaterunkowy, sportowy i szkoleniowy z którego korzysta. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub innej szkody Uczestnik zobowiązany jest do jej naprawienia. Dotyczy to wszelkich szkód. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik obozu i ustala wysokość  kwoty, którą wnosi Uczestnik  obozu na naprawienie szkody.
3. Na okres pobytu pobierana jest od Uczestnika zwrotna kaucja w wysokości 100 PLN od osoby.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na obozie.
5. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania uczestnika w trakcie obozu.
6. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.
7. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników w trakcie obozu.
§ 7
1. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za obóz bądź części tych opłat w przypadku nie wyjechania  na obóz lub niepełnego udziału w obozie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 5.
2. Uczestnik wydalony z obozu wraca na własnych koszt. Uczestnikowi wydalonemu z obozu nie przysługuje zwrot opłat za pozostałą część pobytu.
3.  Rezygnacja z udziału w obozie powinna być złożona w formie pisemnej przed datą rozpoczęcia obozu. W  przypadku złożenia rezygnacji z obozu Uczestnikowi potrąca się:
1)    w terminie do 20 dni od daty wyjazdu - 50% ceny imprezy,
2)    w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem wyjazdu - 90% ceny imprezy.
4. W sytuacjach, w których wyjazd Uczestnika jest uniemożliwiony z nagłych przyczyn zdrowotnych, dopuszcza się  odstępstwa od zasad określonych w ust.1 i 2 pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie przed rozpoczęciem  obozu i niezwłocznego złożenia zaświadczeń lekarskich dokumentujących przyczynę uniemożliwiającą wyjazd.
5. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący Uczestnik znajdzie na to  miejsce innego uczestnika.

6. W przypadku odwołania obozu ze względu na lockdown lub decyzję Rektora ALK uczestnicy obozu otrzymają 100% zwrot wpłaconych pieniędzy.
§ 8
Wszelkie kwestie objęte niniejszym regulaminem oraz sprawy dotyczące obozu i jego uczestników, nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator lub Kierownik obozu.
§ 9
Obowiązuje zakaz opuszczania obiektu bez zgody Kierownika obozu.


Nasi
Partnerzy