Koźmiński Winter Camp
16.03-23.03.2024

Regulamin obozu

§ 1

1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu zimowego ALK 2024, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków.

2. Organizatorem obozu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 57/59,  zwana dalej „Organizatorem”.

3. Obóz rozpoczyna się w dniu 16.03.2024 i kończy w dniu 23.03.2024. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia obozu.

§ 2

1.Uczestnikami obozu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być jedynie osoby wskazane przez Organizatora.

2. Obóz przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
2.1 Uczestnik ma obowiązek dostosować się do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych państwa docelowego.

3. Na Uczestniku spoczywa obowiązek meldunku na podstawie okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem/paszportu.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i oświadcza, że jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialność za swoje postępowanie.

5. Uczestnik ma obowiązek kulturalnego i nienagannego zachowania wobec kadry oraz innych uczestników,  utrzymywania porządku i ładu w swoim pokoju. Uczestnika obowiązuje absolutny zakaz stosowania przemocy i agresji.

6.Uczestnik ma obowiązek z wyprzedzeniem zgłosić Organizatorowi wcześniejsze zakończenie pobytu na obozie.  Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.

§ 3

1. Obozem kieruje Kierownik obozu i jest on uprawniony do podejmowania jednoosobowo decyzji we wszystkich  sprawach objętych niniejszym regulaminem i w innych sprawach dotyczących obozu i jego Uczestników.

2. W trakcie trwania obozu, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora, Kierownika obozu, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa.

§ 4

1. Poprzez swój udział w obozie Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia  umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu.

2. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w obozie zobowiązana jest do zapoznania się z jego programem oraz czynnego udziału w zajęciach.

§ 5

1. Naruszenie niniejszego regulaminu, nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności:
    1) niestosowanie się do poleceń Kierownika obozu, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa,
    2) zakłócanie ciszy nocnej,
    3) nadużywanie alkoholu,
    4) stosowanie narkotyków i innych środków odurzających,
    5) inne zachowania nieobyczajne,
    6) Uczestnik wydalony z obozu zobowiązany jest do opuszczenia obozu nie później  niż w ciągu 5 godzin od momentu ogłoszenia decyzji  o ukaraniu. Uczestnik wydalony z obozu wraca na swój własny koszt.

2. Do środków dyscyplinujących, o których mowa w ust.1 należą:
    1) powiadomienie rodziców uczestnika o jego zachowaniu;
    2) powiadomienie władz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie o zachowaniu Uczestnika;
    3) nagana z ostrzeżeniem wydalenia obozu;
    4) wydalenie z obozu.

3. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo  Kierownik obozu.

4. Kierownik obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących  łącznie.

5. W szczególności surowo karane – wydaleniem z obozu – będzie nadużywanie alkoholu i zakłócanie ciszy nocnej. W uzasadnionych przypadkach o zaistniałym nagannym zachowaniu Uczestnika zostają poinformowane organy ścigania.

6. Uczestnik wydalony z obozu zobowiązany jest do opuszczenia obozu nie później  niż w ciągu 5 godzin od momentu ogłoszenia decyzji  o ukaraniu.  

7. Niezależnie od środków dyscyplinujących, o których mowa w ust.2 Władze Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i pozostałe uprawnione organy mogą za naganne  zachowanie Uczestnika obozu zastosować wobec  niego kary  wynikające z Regulaminu Studiów, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i innych aktów prawnych.

§ 6

1. Uczestnicy są zobowiązani do zdania zajmowanych pokoi  ostatniego dnia obozu w stanie nienagannym.

2. Uczestnik jest odpowiedzialny materialnie za sprzęt kwaterunkowy, sportowy  i szkoleniowy z którego korzysta. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub innej szkody Uczestnik zobowiązany jest do jej  naprawienia. Dotyczy to wszelkich szkód. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik obozu i ustala wysokość  kwoty, którą wnosi Uczestnik  obozu na naprawienie szkody.

3. Na okres pobytu pobierana jest od Uczestnika zwrotna kaucja w wysokości 100 Euro od osoby.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na obozie.

5. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania uczestnika w trakcie obozu.

6. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.

7. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia Uczestników w trakcie obozu.

§ 7

1. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za obóz bądź części tych opłat w przypadku nie wyjechania na obóz lub niepełnego udziału w obozie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 6.

2. Uczestnik wydalony z obozu wraca na własnych koszt. Uczestnikowi wydalonemu z obozu nie przysługuje zwrot opłat za pozostałą część pobytu.

3.  Rezygnacja z udziału w obozie powinna być złożona w formie pisemnej przed datą rozpoczęcia obozu. W  przypadku złożenia rezygnacji z obozu Uczestnikowi potrąca się:

1)    w terminie do 20 dni od daty wyjazdu – zaliczkę tj. 1600 PLN lub 360 EURO,
2)    w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem wyjazdu - 90% ceny imprezy.

4. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący Uczestnik znajdzie na to miejsce innego uczestnika.

5. BEZPIECZNA REZERWACJA - w przypadku lockdown – 100 % zwrotu wpłaconych zaliczek.

§ 8

Obowiązuje zakaz opuszczania obiektu bez zgody Kierownika obozu.

§ 9

Wszelkie kwestie objęte niniejszym regulaminem oraz sprawy dotyczące obozu i jego uczestników, nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator lub Kierownik obozu.

Nasi
Partnerzy