Koźmiński Winter Camp
06.04-15.04.2018

Regulamin obozu

 § 1

1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu zimowego ALK 2018, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków.

2. Organizatorem obozu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 57/59,  zwana dalej „Organizatorem”.

3. Obóz rozpoczyna się w dniu 06.04.2018 i kończy w dniu 15.04.2018. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia obozu.

§ 2

1. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być jedynie osoby wskazane przez Organizatora. 

2. Na Uczestniku spoczywa obowiązek meldunku na podstawie okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem/paszportu.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i oświadcza, że jest świadomy ponoszenia pełnej odpowiedzialność za swoje postępowanie.

4. Uczestnik ma obowiązek kulturalnego i nienagannego zachowania wobec kadry oraz innych uczestników,  utrzymywania porządku i ładu w swoim pokoju. Uczestnika obowiązuje absolutny zakaz stosowania przemocy i agresji.

5.Uczestnik ma obowiązek z wyprzedzeniem zgłosić Organizatorowi dojazd własny lub wcześniejsze zakończenie pobytu na obozie.  Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.

§ 3

1. Obozem kieruje Kierownik obozu i jest on uprawniony do podejmowania jednoosobowo decyzji we wszystkich  sprawach objętych niniejszym regulaminem i w innych sprawach dotyczących obozu i jego Uczestników. 

2. W trakcie trwania obozu, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń Organizatora, Kierownika obozu, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa.

§ 4

1. Poprzez swój udział w obozie Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia  umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu.

2. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w obozie zobowiązana jest do zapoznania się z jego programem oraz czynnego udziału w zajęciach.

§ 5

1. Naruszenie niniejszego regulaminu, nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności: 

    1) niestosowanie się do poleceń Kierownika obozu, oraz osób wskazanych jako kadra obozowa, 

    2) zakłócanie ciszy nocnej,

    3) nadużywanie alkoholu, 

    4) stosowanie narkotyków i innych środków odurzających, 

    5) inne zachowania nieobyczajne, 

    6) Uczestnik wydalony z obozu zobowiązany jest do opuszczenia obozu nie później  niż w ciągu 5 godzin od momentu ogłoszenia decyzji  o ukaraniu. Uczestnik wydalony z obozu wraca na swój własny koszt.

2. Do środków dyscyplinujących, o których mowa w ust.1 należą:

    1) powiadomienie rodziców uczestnika o jego zachowaniu;

    2) powiadomienie władz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie o zachowaniu Uczestnika;

    3) nagana z ostrzeżeniem wydalenia obozu;

    4) wydalenie z obozu.

3. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje jednoosobowo  Kierownik obozu. 

4. Kierownik obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących  łącznie. 

5. W szczególności surowo karane – wydaleniem z obozu – będzie nadużywanie alkoholu i zakłócanie ciszy nocnej. W uzasadnionych przypadkach o zaistniałym nagannym zachowaniu Uczestnika zostają poinformowane organy ścigania.

6. Uczestnik wydalony z obozu zobowiązany jest do opuszczenia obozu nie później  niż w ciągu 5 godzin od momentu ogłoszenia decyzji  o ukaraniu.  

7. Niezależnie od środków dyscyplinujących, o których mowa w ust.2 Władze Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i pozostałe uprawnione organy mogą za naganne  zachowanie Uczestnika obozu zastosować wobec  niego kary  wynikające z Regulaminu Studiów, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i innych aktów prawnych.

§ 6

1. Uczestnicy są zobowiązani do zdania zajmowanych pokoi  ostatniego dnia obozu w stanie nienagannym.

2. Uczestnik jest odpowiedzialny materialnie za sprzęt kwaterunkowy, sportowy  i szkoleniowy z którego korzysta. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub innej szkody Uczestnik zobowiązany jest do jej  naprawienia. Dotyczy to wszelkich szkód. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik obozu i ustala wysokość  kwoty, którą wnosi Uczestnik  obozu na naprawienie szkody.

3. Na okres pobytu pobierana jest od Uczestnika zwrotna kaucja w wysokości 50 Euro od osoby.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na obozie. 

5. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania uczestnika w trakcie obozu.

6. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.

7. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia Uczestników w trakcie obozu.

§ 7

1. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za obóz bądź części tych opłat w przypadku  nie wyjechania  na obóz lub niepełnego udziału w obozie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 5.

2. Uczestnik wydalony z obozu wraca na własnych koszt. Uczestnikowi wydalonemu z obozu nie przysługuje zwrot opłat za pozostałą część pobytu.

3.  Rezygnacja z udziału w obozie powinna być złożona w formie pisemnej przed datą rozpoczęcia obozu. W  przypadku złożenia rezygnacji z obozu  Uczestnikowi potrąca się:

1)    w terminie do 20 dni od daty wyjazdu - 50% ceny imprezy,

2)    w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem wyjazdu - 90% ceny imprezy. 

4. W sytuacjach, w których wyjazd Uczestnika jest uniemożliwiony z nagłych przyczyn zdrowotnych, dopuszcza się  odstępstwa od zasad określonych w ust.1 i 2 pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie przed rozpoczęciem  obozu i niezwłocznego złożenia zaświadczeń lekarskich dokumentujących przyczynę uniemożliwiającą wyjazd.

5. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący Uczestnik znajdzie na to  miejsce innego uczestnika.

§ 8

Obowiązuje zakaz opuszczania obiektu bez zgody Kierownika obozu.

§ 9

 

Wszelkie kwestie objęte niniejszym regulaminem oraz sprawy dotyczące obozu i jego uczestników, nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator lub Kierownik obozu.

Nasi
Partnerzy